Algemene Voorwaarde


ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die de Opdracht geeft. Delta T Techniek: de partij die de Opdracht uitvoert.
Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 
2e Paasdag,

Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koning officieel

wordt gevierd. Dagen: alle kalenderdagen Opdracht c.q. Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht

op grond waarvan Delta T Techniek zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

Deze voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Delta T Techniek en de Opdrachtgever waarop Delta T Techniek deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1 - OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de Overeenkomst tot stand gekomen.

2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de Opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de Opdrachtbevestiging door Delta T Techniek digitaal retour is ontvangen

en/of de door Delta T Techniek en Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door Delta T Techniek retour is ontvangen. Zolang de Opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Delta T Techniek zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De Opdrachtbevestiging is

gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Delta T Techniek verstrekte informatie. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.4 Elke tussen Opdrachtgever en Delta T Techniek gesloten Overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Delta T Techniek Opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst

gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de Overeenkomst ontbindt.

3 - MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens, bescheiden, vergunnigen en ontheffingen welke Delta T Techniek overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de

verleende Opdracht, tijdig en in de door Delta T Techniek gewenste vorm ter beschikking te stellen. Indien de door de Opdrachtgever aangereikte gegevens onjuist, onvolledig en niet tijdig zijn, komt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Delta T Techniek onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Delta T Techniek ter beschikking gestelde gegevens

en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Delta T Techniek wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Delta T Techniek noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst

uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te ragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

3.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Delta T Techniek noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Delta T Techniek in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden

overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens,

bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3.7 De Opdrachtgever is gehouden de plaats c.q. ruimtes waar Delta T Techniek haar werkzaamheden dient te verrichten, schoon en werkbaar aan te leveren zulks naar inzicht van Delta T Techniek. Indien Opdrachtgever in voornoemde omstandigheid niet heeft voldaan, heeft Delta T Techniek het recht om zijn werkzaamheden op te schorten met recht op verhaal van de schade i.v.m. niet productieve uren, dan wel de werkzaamheden van het schoon en werkbaar maken ter hand te nemen. De kosten hiervan mag en kan Delta T Techniek in rekening brengen.

3.8 Opdrachtgever staat Delta T Techniek toe om naam, aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

3.9 Opdrachtgever dient Delta T Techniek op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaatsen waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien de Opdrachtgever niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Delta T Techniek haar werkzaamheden niet kan verrichten, is de Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (voorrijkosten en uurtarieven) verschuldigd aan delta T

T echniek.

4 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Alle werkzaamheden die door Delta T Techniek worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Delta T Techniek, tenzij

uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 Delta T Techniek bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de Opdrachtbevestiging/engagement letter (een) medewerker(s) met naam word(t)(en)

genoemd, zal Delta T Techniek zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Delta T Techniek het recht om dergelijke

medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

4.3 Delta T Techniek kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Delta T Techniek echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij

gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

4.4 WIJZIGING OVEREENKOMST/ MEER- EN MINDER WERK. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is, om de Overeenkomst te wijzigen en aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aan passen. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van uitvoering daardoor worden beinvloed.Delta T Techniek zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.Het gemis van een schriftelijke Opdracht tot meerwerk, laat aanspraken van Delta T Techniek onverlet.

4.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Delta T Techniek overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed

kan hebben op de mogelijkheden van Delta T Techniek om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Delta T Techniek.

4.6 Delta T Techniek houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Delta T Techniek.

5 - GEHEIMHOUDING

5.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Delta T Techniek /zijn de door Delta T Techniek ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover

derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

5.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Delta T Techniek niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te

wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Delta T Techniek voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie

van belang kan zijn.

5.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel dieOpdrachtgeververplicht tot openbaarmaking of daartoe door Delta T Techniek voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal

Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Delta T Techniek, niet aan derden openbaren.

5.4 Delta T Techniek en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

5.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Delta T Techniek gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Delta T Techniek en slechts ter indicatie van de ervaring van Delta T Techniek.

6 - INTELLECTUELE EIGENDOM, Eigendomsvoorbehoud

6.1 Delta T Techniek behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van

intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

6.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Delta T Techniek, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming Delta T Techniek toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

6.3 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Delta T Techniek totdat alle vorderingen op de Opdrachtgever door Delta T Techniek volledig zijn verhaald. Zolang de eigendom van de producten nog niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag de Opdrachtgever de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Opdrachtgever is verplicht om de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Delta T techniek te bewaren. Delta T Techniek is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien Opdrachtgever in gebreke is met nakoming van de betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal Delta T Techniek te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terrein of gebouwen ter inspectie van de producten en of ter uitoefening van de rechten van Delta T Techniek.

6.3 Delta T Techniek zal bij het uitvoeren van de Opdracht, waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat , gebruik maken van materialen in de normale gangbare handelskwaliteiten. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de Opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen.Bij de beoorderling of het in een afwijkend geval om een geringe afwijking gaat, zal er van worden uitgegaan van het gemiddelde van het desbetreffend materiaal.

7 - HONORARIUM

7.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Delta T

Techniek gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

7.2 Het honorarium van Delta T Techniek is exclusief reiskosten en onkosten van Delta T Techniek en exclusief declaraties van door Delta T Techniek ingeschakelde derden.

7.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

8 - BETALING

8.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Delta T Techniek aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de

hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Delta T Techniek ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Delta T Techniek na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten - conform "Rapport Voorwerk II" - verschuldigd.

8.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Delta T Techniek k daartoe aanleiding geeft, is Delta T Techniek gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Delta T Techniek te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Delta T Techniek gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Delta T Techniek uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

9 - RECLAMES

9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Delta T Techniek kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Delta T Techniek waarop de

reclame geen betrekking heeft.

9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde

werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

9.4 Klachten worden niet in behandeling genomen over gebreken die geheel ofgedeeltelijk het gevolg zijn van
a) normale slijtage,b) onoordeelkundig gebruik, c) niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, d) wijzigingen of reparaties door de Opdrachtgever of door derden, e) brand, bliksem, overstroming, natuurrampen en ontploffingen, f) schade veroorzaakt door derden, g) enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

10 - LEVERINGSTERMIJN

10.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Delta T Techniek is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

10.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

10.3 De Overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is -door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Delta T Techniek de Overeenkomst ook niet of

niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk

Wetboek.

11 - OPZEGGING

11.1 Opdrachtgever en Delta T Techniek kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

11.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

11.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Delta T Techniek recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Delta T Techniek zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Delta T Techniek, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Delta T Techniek bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Delta T Techniek behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Delta T Techniek extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

11.4 Delta T Techniek is gerechtigd om 15% van de aanneemsom en de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen als opdrachtgever de opdracht annuleert. De annulering geschiedt schriftelijk en aangetekend. Opdrachtgever heeft na betaling recht op de materialen die reeds geleverd en verwerkt zijn.

 

11.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

12 - AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Delta T Techniek zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Delta T Techniek kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Delta T Techniek onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Delta T Techniek voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Delta T Techniek die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Delta T Techniek slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 1000 (duizend euro) of zoveel meer als door de verzekeraar van Delta T Techniek gedane uitkering.

12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Delta T Techniek aan de

Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Delta T Techniek toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.3 Delta T Techniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade (door o.a. hak-, breek-, frees-, boor- en slijpwerk), gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg

van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade

wegens door Delta T Techniek gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Delta T Techniek voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Delta T Techniek onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of

nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Delta T Techniek en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke

bepaling niet toestaat.

12.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Delta T Techniek voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

12.6 Delta T Techniek is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Delta T Techniek of derden.

12.7 Indien een Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Delta T Techniek geleverde, sluit Delta T Techniek iedere vorm van aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele(gevolg)schade.

13 - CONTRACTSOVERNEMING

13.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Delta T Techniek hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Delta T Techniek is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter

zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de

Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

13.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Delta T Techniek ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende

(inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

14 - INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Delta T Techniek op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Delta T Techniek als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's leven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Delta T Techniek stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Delta T Techniek zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Delta T Techniek ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

15 - VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Delta T Techniek in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Delta T Techniek kan aanwenden.

16 - NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

17 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
17.1 
Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Delta T Techniek is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Inzake alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de Delta T Techniek, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

18 PRIVACY WETGEVING

18.1 Juridische basis

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG in werking getreden, deze regelt van burgers de bescherming van persoonsgegevens. Dit zijn gegevens met betrekking tot natuurlijke personen. Gegevens van rechtspersonen vallen niet binnen het bereik van de AVG. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens die aan u als persoon gerelateerd zijn (bijv. uw naam in combinatie met uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Informatie die niet direct met uw daadwerkelijke identiteit in verbinding gebracht kan worden (zoals bijv. de aan u getoonde artikelen op de website) vallen hier niet onder.

18.2 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behoudens de uitzonderingen welke in ons privacystatement zijn geformuleerd (zoals terug te vinden op onze webside) en noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of de dienstverlening waarvoor u de persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zoals bijvoorbeeld het beantwoorden van uw vragen. Uitsluitend bij overtreding van onze rechten, of rechten van derden, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens en/of individuele gegevensbestanden aan de bevoegde autoriteiten door te leiden ten behoeve van de wetshandhaving.

18.3 Doel verwerking persoonlijke gegevens.

Het enige doel waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt is het kunnen uitvoeren van transacties. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van de gevraagde informatie of facturering.

18.4 Recht op inzage en correctie

Op verzoek biedt Delta T Techniek bezoekers van haar site toegang tot alle informatie die van hen is geregistreerd. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via onze contactgegevens. Tevens biedt Delta T Techniek op verzoek bezoekers van haar site de mogelijkheid om eventuele onjuist geregistreerde informatie van hen te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, gelieve u contact op te nemen.


Contact